Mina Frimärken - allmänna leveransvillkor till konsumenter

1 Tillämpningsområde och giltighet

Dessa leveransvillkor tillämpas när Åland Post säljer Mina Frimärken till konsumenter i hela världen. Med konsument anses en fysisk person, som beställer Mina Frimärken i huvudsak för annat än för sin idkade näring.  Dessa leveransvillkor tillämpas om konsumenten och Åland Post inte skriftligen har kommit överens om annat. Genom att göra en beställning godkänner konsumenten dessa leveransvillkor. Dessa leveransvillkor trädde i kraft 12.6.2010 och är i kraft tills vidare.

2 Uppkomst och överföring av avtal

Beställningsavtalet för Mina Frimärken uppkommer när Åland Post har godkänt konsumentens beställning. Åland Post har utan konsumentens samtycke rätt att överföra avtalet helt eller delvis på en tredje part, som då övertar den i avtalet avsedda affärsverksamheten. Posten Åland meddelar konsumenten om överföringen på förhand. Åland Post har dessutom rätt att på en tredje part överföra fordringar som grundar sig på avtalet.

3 Förfaringsprinciper och förfaringssätt

Åland Post har rätt att ändra förfaringsprinciper utan att anmäla detta till konsumenten genom att publicera ändrade villkor på adressen https://www.alandstamps.com/. Konsumenten måste alltså varje gång noggrant bekanta sig med dessa villkor och förbinda sig att följa dessa villkor vid beställning av Mina Frimärken. Ifall konsumenten inte godkänner alla punkter i leveransvillkoren eller om konsumenten inte har laglig rätt eller fullmakt att godkänna dessa villkor, får konsumenten inte använda beställningstjänsten av Mina Frimärken.

Konsumenten godkänner att denne har rätt att använda de från Åland Post beställda Mina Frimärken enbart i konsumentens privata bruk inom ramen för frimärkens normala användningsområde. Vid annat bruk måste konsumenten få skriftligt samtycke från Åland Post.

Mina Frimärken fungerar som porto för konsumentens postförsändelser från Åland. Mina Frimärken är inte att anses som kommunikationsmedel i den bemärkelse som avses i yttrandefrihetslagstiftningen. Åland Post har rätt att, enligt egen prövning, ange beställningens maximimängd för konsumenten.

Konsumenten har inte rätt att använda logotypen för Mina Frimärken utan skriftligt lov från Åland Post. Konsumentens dispositionsrätt över de beställda Mina Frimärken medför rätten att använda bilden med Mina Frimärken enbart i oförändrad form.

Konsumenten godkänner att Åland Post har rätt att, genom ett självvalt genomföringssätt under en obegränsad tid, upprätthålla kataloger över tryckta Mina Frimärken för t.ex. hobby- eller museiändamål. Åland Post har rätt att publicera denna katalog. Till katalogerna kan man också bifoga bilder av de tryckta Mina Frimärken och uppgifter om dess beställare. Vid beställning har konsumenten rätt att meddela om denne inte vill ha sina beställda Mina Frimärken publicerade i dessa kataloger.

Om det på bilden som konsumenten har skickat finns bild och/eller namn, ansvarar konsumenten för att denne har fått tillåtelse från personen i fråga att använda bild/namn i enlighet med leveransvillkoren för Mina frimärken samt att bild/namn får infogas i Åland Posts katalog.

 

Om bilden som konsumenten skickar har annan än svensk text, måste konsumenten på Åland Posts begäran leverera en officiell svensk översättning av texten, gjord av en auktoriserad översättare, varefter man kan behandla beställningen.

Åland Post kan vägra att tillverka, ladda ner eller överföra bilder eller innehåll, som enligt Åland Post är illegala, otillbörliga eller opassliga som Mina Frimärken. Konsumenten är medveten om att i sådana fall har Åland Post rätt att avlägsna och förstöra dessa bildfiler.

Material, som Åland Post kan neka att tillverka för Mina Frimärken, är bl.a. (listan är inte fullständig): Bilder och texter, vars publicering kan uppfylla rekvisiten för i strafflagen eller annan lag stadgade brott; bilder som innehåller otillbörliga motiv, såsom bilder som är olagliga, skadliga, hotande, störande, nedsättande, osedliga, råa, kränkande, frånstötande eller oanständiga; bilder, figurer och texter, som inte är värdiga ett frimärke; bilder och figurer, som innehåller statliga, samhälleliga eller liknande symboler eller kännetecken tillhörande postverksamhet; bilder, figurer eller texter, som överträder redan beviljat patent, varumärken, affärshemligheter, upphovsrätt eller annan ensamrätt, personers rätt till sitt eget namn, bild och privatliv; samt bilder som är skickade från en okänd eller felaktig adress.

Om konsumenten vill göra Mina Frimärken av bilder tagna i en fotoateljé eller porträtt tagna i skolan eller av bilder tagna av någon utomstående, bör konsumenten först kontrollera med fotografen att konsumenten har tillräcklig upphovsrätt eller annan rätt att låta göra Mina Frimärken.

Åland Post har rätt att i enlighet med lag överlåta ovan nämnt material till behörig myndighet, om till Åland Post levereras material som kan påföra dess leverantör civil- eller straffrättligt ansvar, eller om materialet strider mot Åland Posts eller dess samarbetspartners eller behörig myndighets direktiv eller bestämmelser. Konsumenten ansvarar för användningen av bilden.

4 Produktfakta

Namn: Mina Frimärken.

Pris: Konsumenten köper ett frimärke av valören Europa eller Världen. På beställningar från Finland uppbärs 24 % moms som läggs till summan på fakturan.

Valör: Frimärksvalören Europa motsvarar prioritytaxan för brevförsändelse inom övriga Europa, max. 20 g. Frimärksvalören Världen motsvarar prioritytaxan för brevförsändelser inom hela världen, max 20 g.

Produktens storlek: Ark inkl. 8 likadana frimärken. Storleken på ett frimärke är 30,30 mm x 45,99 mm och storlek på bilden är 22,6 mm x 30 mm.

5 Beställning av produkt, avbeställning, leverans och betalning

Kunder kan för tillfället beställa Mina Frimärken enbart genom Åland Posts internettjänst på adressen https://alandstamps.com.

Åland Post har rätt att ändra priset på Mina Frimärken. Beställningar godkända av Åland Post levereras enligt den taxa och de villkor som gäller på beställningsdagen.

Det skickas ingen skild orderbekräftelse, som nämns i konsumentskyddlagens 6 kapitel 14 §, då den information som krävs i nämnda lagrum ges i dessa leveransvillkor samt i själva beställningsformuläret. Konsumenten uppmanas att skriva ut både det ifyllda beställningsformuläret samt dessa leveransvillkor vid beställning. Åland Post lagrar konsumentens beställningsformulär 1 månad, beräknat från beställningstidpunkten, och konsumenten kan be att få en kopia på sitt beställningsformulär från Åland Post under denna tid.

Då Mina Frimärken tillverkas i enlighet med konsumentskyddslagens 6 kapitel 16 § 3 punkt enligt konsumentens beställning och enligt konsumentens önskemål, har konsumenten inte enligt konsumentskyddslagens 6 kapitel 15 § 14 dagars avbeställningsrätt räknat från gjord beställning.

Efter att Åland Post har godkänt beställningsavtalet kan det inte hävas utan motiverad orsak. När avtalet hävs med motiverad orsak har Åland Post rätt att behålla 50 % av konsumentens betalda summa som hanteringskostnad beroende på var i leveransskede beställningen är.

På alla leveranser tillkommer en leveransavgift mellan 4 € och 15 € beroende på vald leveransmetod (economy, priority eller rekommenderad frakt). Minsta möjliga beställning av Mina frimärken är 1 set (2 ark som innehåller sammanlagt 16 frimärken).

Beställningens leveranstid varierar beroende på land och leveransmetod, från 2 veckor upp till 6–8 veckor. Observera att behandlingstiden och eventuella tilläggsutredningar efter vi fått beställningen tillkommer.

Beställningarna levereras per post till den adress som konsumenten har angivit i beställningsformuläret och leveransen sker enligt Åland Posts allmänna leveransvillkor.

Som betalningssätt accepteras faktura eller kreditkorten Visa och MasterCard. Om konsumenten har frågor angående betalningssätten kan denne före beställningen ta kontakt med Åland Post Frimärken.

Åland Post har rätt att ändra betalningssättet samt kostnaderna för hanteringen av leveranser och betalningar. Beställningar godkända av Åland Post levereras enligt den prislista som är i kraft under beställningstidpunkten.

Ifall Åland Post, baserat på punkt 3, avböjer att tillverka konsumentens beställda Mina frimärken, kontaktar Åland Post konsumenten inom 30 dagar från beställningen, så att Posten Åland och konsumenten kan förhandla om tillverkning av en ersättande produkt, alternativt om en retur av betalningen för beställningen.

6 Material, teknisk data

Konsumenten identifieras med hjälp av de uppgifter som konsumenten ger vid beställningen. Material returneras inte, bildmaterial skickat elektroniskt förvaras på Åland Posts server två månader efter beställningen, varefter det förstörs.

Krav på material: Materialet måste levereras i digital form, maximal filstorlek är 1,5 Mb och filformatet är .jpeg. Konsumenten ansvarar för att materialet som levereras av konsumenten inte förorsakar störningar på datanätet eller dess trafik.

Kravet på bildproportioner motsvarar de flesta digitalkamerornas bildproportioner; 4:3 och 3:4. Bildens upplösning måste vara 300 dpi. Åland Post har rätt att tekniskt bearbeta bildens storlek för att den ska passa i ramen för Mina frimärken.

Åland Post använder Mina frimärken-servicen på det sätt som man anser är bäst och använder underleverantörer för att producera servicen.

Åland Post har rätt att göra ändringar i servicetekniken eller ändringar som påverkar användningen av servicen.

Åland Post övervakar inte, och kan inte övervaka, dataöverföringar på internet. Dataöverföringen beror mestadels på internettjänster levererade eller övervakade av tredje part. Tredje parts aktioner kan orsaka att kopplingen till internet ibland fungerar sämre eller är bruten helt och hållet. Åland Post kan inte garantera att det inte förekommer avbrott och avsäger sig allt ansvar. Åland Post kan dock återta till tillverkningen material som har betalats på förhand.

7 Immateriella rättigheter

Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till Åland Posts alla egna produkter hör till Åland Post, alternativt företag som hör till samma koncern eller dess samarbetspartners.

Åland Post får inte immateriella rättigheter till det material som konsumenten har överlåtit, utan rättigheterna kvarstår hos konsumenten. Åland Post har dock rätt till publicering av katalog i enlighet med punkt 3 ovan. Konsumenten ansvarar för allt material som levereras till Åland Post vid beställning.

Konsumenten ansvarar för att material inte förorsakar störningar eller skada för Åland Post eller för utomstående (t.ex. får materialet inte innehålla datavirus eller egenskaper vars syfte är att göra program, hårdvara, data el. dyl. oanvändbara eller annars skada dem), materialet får inte skada någons privatliv, rättigheter, upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter, och får inte strida mot god sed, lag eller myndigheternas förordningar.

Åland Post har ingen skyldighet att kontrollera immateriella eller andra rättigheter till material som konsumenten har levererat.

Konsumenten ansvarar för egen bekostnad för eventuella meningsskiljaktigheter samt för eventuella förorsakade rättegångs- eller andra kostnader, skadeersättningar eller andra ersättningsskyldigheter som kan uppkomma för det material som konsumenten har levererat.

8 Uppgifter som konsumenten har angivit och dess användning

Konsumenten bör vid beställning uppge för Åland Post de uppgifter som Åland Post kräver för att leverera beställningen. Konsumenten måste utan dröjsmål informera Posten Åland om ändrade uppgifter. Konsumenten ansvarar för de uppgifter som konsumenten har gett till Åland Post.

Åland Post är inte skyldig att kontrollera uppgifterna som konsumenten har gett. Konsumentens uppgifter kan behandlas i Åland Posts kundregister i enlighet med Personuppgiftslagen.

Konsumenten godkänner att, ifall produktionen eller leveransen av bildmaterialet används av Åland Posts samarbetspartner, har även denna samarbetspartner samma rätt att behandla de person- och beställningsuppgifter som konsumenten har lämnat till Åland Post, i syfte att kunna leverera beställningen.

9 Fel och reklamationer

Konsumenten måste omedelbart när leveransen har skett bekanta sig med produkten och kontrollera synbara möjliga fel och brister samt informera påträffade felaktigheter och brister till Åland Post Frimärken.

Åland Posts ansvar för produktens fel begränsas främst till att korrigera fel som är på Åland Posts ansvar eller att leverera en felfri produkt.

Åland Post ansvarar inte för konsumentens fel eller fel som har förorsakats av tredje part oberoende av Åland Post.

10 Ersättning av kostnader och skador

Konsumentskyddslagens stadgar om säljarens ansvar tillämpas för Åland Posts ansvar och skadeståndsskyldighet. Åland Posts ansvar utsträcker sig högst till vad som stadgas i tvingande finsk lagstiftning.

11 Ändring av villkor

 Åland Post förbehåller sig rätten att ändra dessa leveransvillkor. Konsumenten informeras om nya leveransvillkor minst en månad innan de träder i kraft genom kundinformation eller på Åland Posts internetsidor.

12 Andra villkor

På dessa leveransvillkor tillämpas Finlands lag. Om Åland Post och konsumenten inte genom förhandlingar kan komma överens i en eventuell tvist, kan konsumenten ge över tvistemålet till konsumentklagonämnden för behandling. Alternativt kan tvistemålet överlåtas till behandling vid tingsrätten på konsumentens hemort eller vid Ålands tingsrätt.

 

Kundservice, utgivare: ÅLAND POST Frimärken

Hemort: Jomala

FO-nummer: 2220702-9, momsreg.

Tullnr: 9744-4

Besöksadress: Flygfältsvägen 10, 22110 MARIEHAMN

Postadress: PB 1100, 22111 MARIEHAMN

E-post: stamps@alandpost.com

Internet: alandstamps.com

Telefon: +358 (0)18 636 639 kl. 9.00 - 15.00

decorative

Kontakta oss

Vi ger personlig och snabb service