Integritetspolicy

DIGITAL INTEGRITETSPOLICY

Som besökare på våra webbsidor och som användare av de tjänster som Åland Post Ab (”Åland Post”) erbjuder på websidorna, våra plattformar i sociala medier och vår kundtjänst (i denna policy kallad ”digitala tjänster”) kan du känna trygghet i att Åland Post hanterar din personliga integritet seriöst. Denna digitala integritetspolicy gäller generellt för samtliga Åland Posts digitala tjänster, om inte annat anges specifikt för en enskild tjänst.

De personuppgifter som behandlas av Åland Post används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Åland Post sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR)¹.

Utöver den behandling av personuppgifter som sker via Åland Posts digitala tjänster, behandlar Åland Post även dina personuppgifter, både om dig som avsändare och mottagare, vid utförande av de tjänster Åland Post erbjuder via de digitala tjänsterna. För det fall att villkoren för någon av de tjänster som erbjuds via Åland Posts digitala tjänster innehåller mer specifika bestämmelser om personuppgiftsbehandling, ska sådana bestämmelser äga företräde framför denna digitala integritetspolicy för den aktuella tjänsten.

1. Personuppgifter och dess behandling

Personuppgifter är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna, d.v.s. varje åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

2. Åland Posts behandling av personuppgifter

2.1. Insamling och radering av personuppgifter

När du besöker/använder Åland Posts digitala tjänster eller dess tjänster eller kommunicerar med Åland Post i våra digitala tjänster kan Åland Post komma att samla in uppgifter om dig, såsom t.ex. namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer, identifikationsuppgifter, information om din användning av Åland Posts tjänster och produkter och transaktionshistorik och för vissa tjänster även platsinformation. I förekommande fall kan även personnummer samt uppgifter om ditt intresse för produkter eller tjänster, på vilket sätt du vill bli kontaktad, bakgrundsinformation i anslutning till utbildning eller arbete samt uppgifter i anslutning till ett arbete som du söker behandlas.

Vidare kan Åland Post komma att samla in teknisk data om de enheter du använder för att få tillgång till Åland Posts digitala tjänster, såsom t.ex. IP-adress, unikt enhets-ID, typ av webbläsare och cookie-information. De åtgärder som beskrivs i detta stycke kan t.ex. ske genom att du fyller i formulär, anmäler dig för nyhetsbrev, kommunicerar med Åland Post via plattformar i sociala medier, lämnar synpunkter i kontaktformulär eller via telefon eller användning av de kundspecifika tjänster som Åland Post tillhandahåller.

När du tar kontakt med Åland Post via kundtjänst via våra digitala tjänster, till exempel i samband med att du gör en reklamation, kommer dina kontaktuppgifter samt ärendeinformation att behandlas av Åland Post.

Om du besöker eller kommunicerar med Åland Post via våra konton i sociala medier (det vill säga tredjepartsplattformar såsom Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram och Youtube) kan Åland Post komma att ta emot information rörande din profil och dina interaktioner på tredjepartsplattformen från leverantören av plattformen.

Åland Post har placerat så kallade ”cookies” i flera av dess digitala tjänster. Genom dessa cookies samlas uppgifter om hur du använder den digitala tjänsten in. Mer information om vilka cookies Åland Post placerat i dess digitala tjänster, och hur du tar bort dessa cookies, finns i Ålands Posts cookiepolicy på www.alandpost.ax/cookies.

Personuppgifterna kommer att behandlas av Åland Post endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra Åland Posts rättsliga skyldigheter


2.2. Lagring av personuppgifter

De lagrade uppgifterna kan förvaras i Finland eller i ett annat land där Åland Post har verksamhet. 2.3. För vilka ändamål behandlas personuppgifter? De personuppgifter om dig som samlas in i anslutning till din användning av de digitala tjänsterna och dess tjänster kommer att behandlas av Åland Post, eller dess underbiträden, för följande ändamål.

1. För att Åland Post ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du beställt och administrera Åland Posts avtal med dig.

2. För att Åland Post ska kunna kommunicera med dig vid kontakt via kundservice, email formulär och i Åland Posts konton i sociala medier.

3. För att administrera marknadsföringsaktiviteter, som t.ex. tävlingar och vinster, och marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring via post, e-post och sms.

4. För att behandla din betalning eller förhindra eller upptäcka bedrägerier.

5. För att analysera och gruppera besökarna efter urval, prioritering och preferenser, vilket innebär att en så kallad profilering sker, i syfte att kunna tillhandahålla dig relevant och anpassad information, rekommendationer, annonser och erbjudanden. Det är även möjligt att data som härrör från användning av olika digitala tjänster från Åland Post samkörs för detta ändamål, samt för ändamålet att utveckla produkter och tjänster. Personuppgifter kan också behandlas för att ta fram statistik över användningen av Åland Posts digitala tjänster och dess tjänster.

6. För att underhålla, utveckla, testa och förbättra Åland Posts digitala tjänster och de tekniska plattformar som de tillhandahålls på.

2.4. Laglig grund och berättigade intressen för personuppgiftsbehandlingen

Åland Post behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Åland Post behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran om kundservice och då Åland Post har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t.ex. ett intresse av att få marknadsföra Åland Post mot besökare på dess digitala tjänster eller ett intresse av att utveckla dess digitala tjänster. Om Åland Post skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer Åland Post att inhämta ditt samtycke i förväg.

3. Säkerhet till skydd för personuppgifter

Åland Post värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. Åland Post och dess anställda lyder under tystnadsplikt enligt LL (2007:60) om posttjänster. Också övrig information om Åland Posts kunder behandlas konfidentiellt. 

4. Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

Åland Post kan anlita externa samarbetspartners och leverantörer att utföra uppgifter för Åland Posts räkning, t.ex. för att tillhandahålla IT-tjänster, betalningslösningar eller hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att Åland Posts samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för Åland Posts räkning undertecknar alltid avtal med Åland Post för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos Åland Posts samarbetspartners. I relation till samarbetspartners utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder, som t.ex. avtal som inkluderar standardiserade modellklausuler för dataöverföring vilka har antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

Åland Post kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om Åland Post annars är skyldigt att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Åland Post kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivs i denna punkt 4.

5. Externa länkar

Denna integritetspolicy gäller för information som Åland Post behandlar om dig inom ramen för Åland Posts digitala tjänster. Åland Posts digitala tjänster kan ibland innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som Åland Post inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbsidwebbplats uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella sidan.

6. Rätt till information och rätt att inge klagomål

Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att Åland Post ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall Åland Post på den adress som anges i punkt 8 nedan.

Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning. 

7. Behandling av personuppgifter om barn

Åland Posts digitala tjänster riktar sig inte till barn och Åland Post samlar därmed inte medvetet in personuppgifter om barn. Om du är målsman och blir medveten om att ditt barn lämnat personuppgifter till Åland Post ber vi dig att kontakta Åland Post på de adresser som anges i punkt 8 nedan, för att du ska kunna utöva dina rättigheter avseende exempelvis rättelse eller borttagning. 

8. Kontaktinformation

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är Åland Post Ab. Åland Post har utsett ett dataskyddsombud. Om du har frågor rörande hur Åland Post behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Åland Posts dataskyddsombud via dataskydd@alandpost.com eller via post:

Åland Post Ab
Dataskyddsombud
PB 1000
AX-22110 Mariehamn
Åland, Finland

9. Ändring av denna integritetspolicy

Åland Post kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på Åland Posts webbsidor.

10. Hantering av personuppgifter för anställda

Åland Post använder medarbetares personuppgifter endast om det syftar till att uppfylla lagar och avtal eller för att värna medarbetares säkerhet och trygghet.
Åland Post innehar anställdas personuppgifter för att administrera personalärenden, löner och andra personalrelaterade uppgifter.
Åland Post delar personuppgifter i tredjepartssystem för att kunna sköta personalförvaltning. Behandling av personuppgifter för anställda följer rådande lagstiftning och endast uppgifter som lagligen behöver finnas lagras längre än två år. Personuppgifter delas endast till personer med särskild behörighet.

Senast uppdaterad: 24.5.2018

¹Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning)